Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами

від 13900 грн
Замовити демо
Замовити

Особливості:

Облік “від документа” й типові операції

Ведення обліку діяльності декількох організацій

Облік матеріально-виробничих запасів

Складський облік

Облік торгових операцій

Облік будівництва

Облік комісійної торгівлі

Облік операцій із тарою

Облік банківських і касових операцій

Облік розрахунків із контрагентами

Облік основних засобів і нематеріальних активів

Облік основного й допоміжного виробництва

Облік напівфабрикатів

Облік непрямих витрат

Облік ПДВ

Облік заробітної плати, кадровий і персоніфікований облік

Підтримка різних систем оподаткування

Податковий облік із податку на прибуток

Завершальні операції місяця

Ведення обліку будівельних робіт

Облік ПММ і роботи автотранспорту

Формування бюджетів

Контроль бюджетів

Звіти по бюджетах

Оперативне планування та управління рухом грошових коштів

Фінансовий аналіз

Стандартні бухгалтерські звіти

Регламентована звітність

Сервісні можливості

Засоби для швидкого освоєння

Програмний продукт "Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" включає технологічну платформу "1С:Підприємство 8", всю функціональність конфігурації "Бухгалтерія для України" редакція 1.2 і галузеву специфіку.

"Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" призначений для автоматизації бухгалтерського, податкового і фінансового обліку, включно з підготовкою обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: будівництво, гуртову й роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (зокрема, субкомісію), надання послуг, виробництво тощо. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

"Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" забезпечує рішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включно з випискою первинних документів, обліком продажів та іншими ділянками обліку. Це прикладне рішення також можна використовувати тільки для ведення бухгалтерського, податкового та фінансового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами. Так, в "Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" закладена можливість спільного використання з прикладними рішеннями "Управління торгівлею для України" і "Зарплата та управління персоналом для України".

До складу "Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" включено план рахунків бухгалтерського обліку України. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства з ведення бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних у звітності. За необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки й розрізи аналітичного обліку.

"Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" призначений для автоматизації ведення бухгалтерського обліку та завдань фінансової служби підприємства з будівельною специфікою обліку:

 • ведення обліку доходів і витрат у розрізі об'єктів будівництва, деталізація незавершеного провадження в розрізі статей витрат;
 • ведення обліку невідфактурованих поставок;
 • приймання субпідрядних робіт із можливістю відстеження реалізації замовнику прийнятих робіт спільно з власними;
 • ведення обліку допоміжного виробництва будівельних виробів, а також обліку надання допоміжним виробництвом внутрішніх послуг іншим підрозділам;
 • облік роботи автотранспорту і витрат ПММ ;
 • облік загальногосподарських витрат у розрізі будівельних машин і механізмів та розподіл витрат за відпрацьованими машино-годинами на об'єктах будівництва;
 • реалізація виконаних будівельно-монтажних робіт замовнику загалом за об'єктом будівництва, або поетапно з закриттям переданих етапів наприкінці будівництва;
 • бюджетування (формування бюджетів підрядної будівельної організації, їх затвердження і контроль виконання);
 • оперативне управління рухом грошових коштів (планування фінансових потоків, контроль за бюджетом руху грошових коштів, формування та аналіз виконання платіжного календаря в оперативному режимі);
 • управління плануванням фінансових ресурсів будівельної організації через встановлення лімітів бюджетів і контрольованих показників;
 • фінансовий аналіз діяльності підрядної будівельної організації (аналіз відхилень, розрахунок фінансових коефіцієнтів).

Функціональні можливості продукту "Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами"

Облік "від документа" й типові операції

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним бухгалтерським документам. Можливо також безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції – простий інструмент автоматизації, який легко і швидко налаштовується користувачем.

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою "Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік кожної організації можна вести в окремій інформаційній базі. Водночас "Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" надає можливість використовувати загальну інформаційну базу для ведення бухгалтерського й податкового обліку декількох організацій – юридичних осіб, а також індивідуальних підприємців. Це зручно, якщо їхня господарська діяльність тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) та інше, а обов'язкову звітність формувати окремо.

Облік матеріально-виробничих запасів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізовано згідно П(С)БО 9 "Запаси". Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів у разі їх вибуття:

 • за середньою собівартістю;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО).

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для кожної організації.

Підтримується облік додаткових витрат на придбання запасів, облік транспортно-заготівельних витрат.

Для ведення одиниць виміру матеріально-виробничих запасів, до складу рішення включений затверджений класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО) ДК 011-96.

 Складський облік

На складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського й податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

У "Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.

 Облік торгових операцій

Автоматизовано облік операцій надходження й реалізації товарів і послуг. Для продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформлюються накладні й рахунки-фактури. Усі операції з гуртової торгівлі враховуються в розрізі договорів із покупцями й постачальниками. Для імпортних товарів враховуються дані про країну походження та номер вантажної митної декларації (ВМД).

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватися за покупними або за продажними цінами.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця й постачальнику.

У "Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "гуртова", "дрібногуртова", "роздрібна","закупівельна" тощо. Це спрощує відображення операцій надходження й реалізації.

Облік будівництва

Автоматизовано облік основних операцій підрядника будівельного процесу, зокрема:

 • аналіз витрат в розрізі робіт, виконаних власними силами і з залученням субпідрядних організацій;
 • облік виконання будівельно-монтажних робіт у розрізі будівництв, об'єктів будівництва, статей витрат на будівництво, технологічної структури витрат, підрядників із формуванням довідки про вартість будівельних робіт і витрат згідно з формою КБ-3;
 • облік розрахунків із постачальниками, підрядниками та проектними організаціями в розрізі об'єктів будівництва;
 • формування планової вартості будівельно-монтажних робіт із можливістю створення локального кошторису, відомості трудових і матеріальних ресурсів, розрахунок маржинального доходу за кошторисом, а потім відображення передачі виконаних робіт на підставі створеного кошторисного розрахунку з формуванням уніфікованого акта передачі виконаних будівельних робіт КБ-2;
 • облік будівельно-монтажних робіт у розрізі об'єктів будівництва, облік незавершеного виробництва за статтями витрат із відображенням етапів виконання будівельних контрактів у вигляді довідок про вартість виконаних робіт із використанням уніфікованих друкованих форм КБ-3;
 • можливість формування зведеної довідки за формою КБ-3;
 • облік прийнятих від субпідрядника послуг замовника, відображення реалізації замовнику послуг генпідрядника з можливістю розрахунку їх обсягу як по відсотку від будівельно-монтажних робіт, так і прямими сумами;
 • облік прийнятих субпідрядних робіт за об'єктами із можливістю використання прийнятих актів під час передачі робіт замовнику, як передачу субпідрядних робіт;
 • галузевий облік виробничих запасів: складський облік матеріалів за матеріально-відповідальними особами, облік спецодягу, спецоснастки, інвентарю та обладнання. Автоматизоване формування галузевих уніфікованих форм з обліку спецодягу та інвентарю "Картка обліку спецодягу" за формою МБ-2, звітів руху матеріалів "Матеріального звіту" і "Відомості № 10с";
 • можливість розподілу непрямих витрат по об'єктах будівництва за обсягами витрачених машино-годин будівельної техніки, що використовувалася під час виконання будівельно-монтажних робіт;
 • облік взаєморозрахунків із постачальниками, субпідрядниками, покупцями й замовниками з формуванням універсальних Актів звірки. Формування журналу-ордера № 6 за постачальниками і субпідрядниками, відомості №5с в розрізі замовників;
 • проведення двосторонніх та тристоронніх актів взаємозаліків за рахунками розрахунків із контрагентами. Інвентаризація взаєморозрахунків із можливістю формування уніфікованої форми ІНВ-17;
 • внутрішньогосподарські розрахунки за рахунком №79;
 • формування актів звірки філій із детальною аналітикою стану внутрішньогосподарських розрахунків та звіту за станом взаєморозрахунків із філіями тощо.

Облік комісійної торгівлі

Автоматизовано облік комісійної торгівлі як товарів, взятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію. Під час формування звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

 Облік операцій із тарою

Автоматизовано операції з обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків із постачальниками й покупцями.

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів та валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції розрахунків із постачальниками, покупцями й підзвітними особами (зокрема, перерахування грошових коштів на банківські карти співробітників або корпоративні банківські карти), внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки за грошовим чеком, придбання і продаж іноземної валюти.

При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка. Реалізовано механізм обміну інформацією з програмами типу Клієнт-банк.

Облік розрахунків із контрагентами

Облік розрахунків із постачальниками й покупцями можна вести в гривнях, умовних одиницях і іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором загалом або з уточненням конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору. Під час оформлення документів надходження й реалізації можна використовувати як загальні ціни для всіх контрагентів, так і індивідуальні для конкретного договору.

Облік основних засобів і нематеріальних активів

Автоматизовані всі основні операції з обліку: надходження, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Облік основного й допоміжного виробництва

Автоматизовані розрахунок собівартості продукції й послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини, облік спецодягу, спецоснастки, інвентарю та господарського приладдя. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість виробів і послуг допоміжного виробництва, випущеної продукції й наданих послуг.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Облік непрямих витрат

Наприкінці місяця проводиться автоматичне списання витрат обігу. Водночас враховується специфіка транспортних витрат, які можуть списуватися пропорційно вартості реалізованих товарів.

Для обліку загальногосподарських витрат підтримується застосування методу "директ-костинг". Цей метод передбачає, що загальногосподарські витрати списуються в місяці їх виникнення й повністю відносяться на витрати поточного періоду. Якщо в організації метод "директ-костинг" не застосовується, то загальногосподарські витрати розподіляються між вартістю виробленої продукції та незавершеним виробництвом.

Для списання непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу за номенклатурними групами продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:

 • обсяг випуску;
 • планова собівартість;
 • оплата праці;
 • матеріальні витрати;
 • машино-години;
 • обсяги виконання;
 • виторг;
 • прямі витрати;
 • окремі статті прямих витрат.

Облік ПДВ

Автоматизовано заповнення книги покупок і книги продажів. Відслідковуються складні господарські ситуації в обліку ПДВ у разі реалізації із застосуванням ставки ПДВ 0%, будівництві господарським способом, а також виконанні організацією обов'язків податкового агента. Суми ПДВ з непрямих витрат можуть бути розподілені за операціями реалізації, оподатковуваним ПДВ і звільненим від сплати ПДВ.

Облік заробітної плати, кадровий і персоніфікований облік

В "Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" ведеться облік руху персоналу, облік працівників за основним місцем роботи й за сумісництвом; внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування уніфікованих форм згідно трудового законодавства.

Автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом із можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • ведення взаєморозрахунків із працівниками до виплати зарплати й перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій.

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • інвалідів;
 • податкових нерезидентів.

Підтримка різних систем оподаткування

В "Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" для комерційних організацій і індивідуальних підприємців підтримуються наступні системи оподаткування:

 • податок на прибуток і ПДВ;
 • податок на прибуток без ПДВ;
 • єдиний податок і ПДВ;
 • єдиний податок без ПДВ;
 • неплатник податків.

 Податковий облік із податку на прибуток

Для ведення бухгалтерського й податкового обліку (з податку на прибуток) використовується один і той же план рахунків, одна й та ж класифікація активів, доходів і витрат.

Доходи і витрати визнаються в податковому обліку відповідно до вимог нової редакції розділу ІІІ ПКУ. Податковий облік у конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності, дозволяє вести облік доходів і витрат окремо для окремих видів діяльності (з точки зору податку на прибуток).

Завершальні операції місяця

Автоматизовані регламентні операції, що виконуються наприкінці  місяця, зокрема переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші.

До складу "Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" входить набір звітів "Довідки-розрахунки", які відображають розрахунки, пов'язані з проведенням регламентних операцій із закриття місяця: "Розподіл непрямих витрат", "Розрахунок податку на прибуток" та інші.

Ведення обліку будівельних робіт

Конфігурація "Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" поряд із наявними в конфігурації загальними алгоритмами, дозволяє користуватися додатковими документами, довідниками, обробками з метою повного відображення фінансово-господарської діяльності будівельної організації:

 • облік матеріалів по невідфактурованих постачаннях і відхилень із придбання, наявність матеріальних звітів і відомості №10с;
 • звіти по використанню спецодягу, особова картка обліку спецодягу;
 • облік придбання та реалізації будівельно-монтажних робіт;
 • облік взаєморозрахунків із постачальниками та підрядниками за журналом-ордером № 6, з покупцями й замовниками у відомості № 5с;
 • облік внутрішньогосподарських розрахунків головної організації з філіями;
 • інвентаризація розрахунків;
 • облік роботи автотранспорту і витрат ПММ;
 • розподіл витрат по експлуатації будівельних машин і механізмів на витрати основного виробництва;
 • закриття витрат допоміжних виробництв з оприбуткуванням їх продукції, розподілом витрат по наданим послугам;
 • наявність комплекту первинних документів з обліку ТМЦ, будівельних робіт.

Облік ПММ і роботи автотранспорту

Галузева підсистема "Облік ПММ і роботи автотранспорту" дозволяє ефективно вести облік витрат ПММ на підприємстві, в оперативному режимі виписувати подорожні листи, проводити аналіз роботи автотранспорту, вести облік економії або перевитрати пального, розраховувати зарплату водіїв, а також правильно визначати собівартість наданих автотранспортних послуг.

Формування бюджетів

 • Планування всіх бюджетів підрядної будівельної організації в розрізі об'єктів будівництва;
 • формування фінансової структури організації для планування бюджетів у розрізі центрів фінансової відповідальності.
 • Формування бюджетних планів по витратах на матеріали, будівельні машини та механізми, на оплату виробничих робітників на підставі кошторисного розрахунку по будівельно-монтажним роботам і нормативним розцінкам.
 • Планування бюджетів організації за кількома сценаріями.

Контроль бюджетів

 • Контроль у процесі формування планових даних бюджету через встановлення лімітів бюджетування за статтями бюджету й контрольованими показниками по заданим розрахунковим виразам.
 • Контроль регламенту планування бюджетів шляхом формування історії процесу узгодження й затвердження бюджетів організації, запис змін статусу документів планування та відповідальних осіб.
 • Контроль виконання бюджету за даними бухгалтерського обліку.

Звіти по бюджетах

 • Формування зведених звітів по бюджетах.
 • Формування порівняльних звітів, що дозволяють проаналізувати діяльність по різних об'єктах будівництва, за різними сценаріями, центрами фінансової відповідальності й іншими аналітичними розрізами.
 • Розрахунок планованого і фактичного фінансового результату діяльності підрядної будівельної організації в розрізі об'єктів будівництва з урахуванням усіх непрямих витрат.
 • Розрахунок виконання бюджетів.

Оперативне планування та управління рухом грошових коштів

 • Формування оперативного плану руху грошових коштів (платіжного календаря), у тому числі на підставі даних бюджетів руху грошових коштів.
 • Контроль оперативного плану руху грошових коштів по бюджету руху грошових коштів.
 • Можливість оперативного обліку й контролю виконання планів руху грошових коштів;
 • Облік фактичного виконання оперативних планів по руху грошових коштів за даними бухгалтерського обліку.
 • Розрахунок прогнозу виконання оперативного плану руху грошових коштів.

Фінансовий аналіз

 • Фінансовий аналіз планованих і фактичних результатів будівельної діяльності, розрахунок аналітичних коефіцієнтів, що описують будівельну діяльність, порівняльний аналіз різних варіантів вибірки даних за сценаріями.
 • Факторний аналіз рентабельності власного капіталу за плановими і фактичними даними в розрізі різних сценаріїв, об'єктів будівництва, центрів фінансової відповідальності, порівняльний аналіз варіантів.

Стандартні бухгалтерські звіти

"Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотах рахунків і по проводках у самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Регламентована звітність

У "Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації й контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики й державних фондів.

Регламентовані звіти, для яких така можливість передбачена нормативними документами, можуть бути вивантажені в електронному вигляді. В "Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" підтримується технологія нанесення двомірного штрих-коду на листи податкових декларацій.

Регламентована звітність про доходи фізичних осіб формується автоматично і для подання до податкових органів може бути записана на магнітний носій. Для подання до ПФУ відомостей про обчисленомий страховий стаж та сплачені страхові внески ведеться персоніфікований облік працівників. Відповідна звітність також може записуватися на магнітний носій.

Сервісні можливості

"Монітор бухгалтера" дозволяє оперативно і в зручній формі одержувати дані по залишках на розрахункових рахунках і в касі, про суми дебіторської та кредиторської заборгованості, про терміни здачі звітності, а також про терміни сплати податків.

"Календар бухгалтера" завчасно оповіщає про настання передбачених законодавством термінів сплати податків та подання звітності.

"Експрес-перевірка ведення обліку" забезпечує аналіз даних на відповідність закладеній у програмі методології обліку та законодавству, допомагає виявити помилки у веденні обліку, підказує можливі причини виникнення помилок і дає рекомендації щодо їх виправлення.

Режим перевірки співвідношень показників податкових декларацій призначений для виявлення методичних та арифметичних помилок, допущених користувачем при складанні звітів.

"Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" також включає наступні сервісні можливості:

 • повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту по всіх об'єктах конфігурації (документам, довідникам і т.д.);
 • завантаження курсу валют з мережи Інтернет;
 • завантаження класифікаторів (адресних, основних засобів та ін.);
 • підготовка листа у відділ технічної підтримки;
 • автоматична перевірка й установка оновлень "Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами" через Інтернет.

Засоби для швидкого освоєння

"Стартовий помічник" призначений для введення основних відомостей, необхідних для початку роботи з програмою.

"Панель функцій" допомагає користувачам-початківцям освоювати програму швидше, а досвідченим користувачам ефективніше виконувати щоденні завдання. Основні розділи обліку (Банк, Каса, Виробництво, Зарплата) представлені у вигляді схем роботи й містять візуальне представлення послідовності операцій.

"Поради користувачам" для самостійного освоєння програми: відображення в програмі господарських операцій, оформлення документів, заповнення довідників і формування звітів.

Для програмного продукту передбачено обслуговування по лінії інформаційно-технологічного супроводу ("ІТС Україна").

Інтернет-підтримка зареєстрованих користувачів.

 

Вартість:

 Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, грн.

Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами

13900

Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами для 5 користувачів

39000

Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

3300

Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами. Клиентська ліцензія на 1 робоче місце

7800

Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

11610

Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

27000

Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

22290

Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами. Клиентская лицензия на 10 робочих місць

48000

Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

42360

Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

100500

Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць

183600

Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць

546000

Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць

906000

 

У вартість включена установка ліцензій на робочі місця користувачів, а також підтримка ІТС ПРОФ протягом 3 місяців.